ФІНАНСОВИЙ  ВІДДІЛ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ЛОХВИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

Посада

Прізвище, ім’я по-батькові

Телефон службовий

Електронна адреса

Начальник відділу

Рябчинська Людмила Петрівна

(05356) 3-11-09   

fv@lmr.gov.ua

Провідний спеціаліст-економіст

Діброва Олена Миколаївна

Провідний спеціаліст

Литвиненко Наталія Олексіївна

Провідний спеціаліст

Тіханьшина Людмила Миколаївна

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 3 сесії

Лохвицької міської ради 7 скликання

від 13 грудня 2017 року №49

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансовий відділ виконавчого комітету

Лохвицької міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фінансовий відділ Лохвицької міської ради (далі Відділ) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою , їй підзвітний та підконтрольний, підпорядкований виконавчому комітету Лохвицької міської ради.

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетним кодексом України, іншими законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями Лохвицької міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, типовим положенням про головні фінансові управління і даним Положенням.

1.3. Відділ є самостійною юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити.

1.4. Юридична адреса: 37200, Полтавська область, Лохвицький район м.Лохвиця вул.Перемоги,19.

1.5. Повна назва: Фінансовий відділ виконавчого комітету Лохвицької міської ради.

Скорочена назва:  Фінансовий відділ.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;

2.1.2. Складання розрахунків до проекту міського бюджету і подання їх на розгляд виконавчого комітету міської ради;

2.1.3. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально економічного розвитку міста;

2.1.4. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

2.1.5. Здійснення контролю, в межах повноважень, за дотриманням бюджетними установами міста законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених радою;

2.1.6. Здійснення в межах компетенції роботи по забезпеченню виконання міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

2.2. Основні функції відділу:

2.2.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2.2.2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

2.2.3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

2.2.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету міської ради;

2.2.5. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання міського бюджету;

2.2.6. Організовує роботу по складанню проекту міського бюджету;

2.2.7. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

2.2.8. Здійснює у процесі виконання міського бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів міського бюджету;

2.2.9. Організовує виконання міського бюджету;

2.2.10. Разом з іншими структурними підрозділами міської ради, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

2.2.11. Складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує фінансування видатків, передбачених відповідним міським бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень;

2.2.12. Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконання міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства в межах своєї компетенції;

2.2.13. Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету; 2.2.14. Здійснює аналіз балансів, звіти про виконання міського бюджету;

2.2.15. Проводить разом з відповідними органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до міського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території міста місцевих податків і зборів, а також надання пільг;

2.2.16. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

2.2.17. Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури міської ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання апарату виконавчого комітету міської ради та здійснює контроль за витрачанням цих коштів згідно діючого законодавства;

2.2.18. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

2.2.19. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників відділу;

2.2.20. Готує і подає виконавчому комітету міської ради офіційні висновки про перевиконання дохідної частини загального і спеціального фондів міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету;

2.2.21. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

3.1.1. В установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів міської ради, органів державної фіскальної служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту міського бюджету та аналізу його виконання;

3.1.2. В установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення;

3.1.3. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.1.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3.1.5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, відповідними органами державної податкової служби, органами державної фінансової інспекції та територіальними органами Державного казначейства.

 

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.2. На посаду начальника Відділу призначається особа з повною вищою освітою і стажем праці в органах місцевого самоврядування (державної служби) або в галузі фінансів не менше 5 років.

4.3. Начальник Відділу:

4.3.1. Безпосередньо підпорядкований Лохвицькому міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 4.3.2. Здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, забезпечує підвищення кваліфікації. 4.3.3. Створює умови для нормальної роботи, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів.

4.3.4. Призначає своїм наказом на посади на конкурсній (за рекомендаціями конкурсної комісії відділу) основі чи за іншою процедурою, передбаченою Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та звільняє з посади працівників відділу. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

4.3.5. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників Відділу, плани робіт.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Начальник та працівники Відділу, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу у межах виділених асигнувань затверджує міський голова.

6.3. Кошторис та штатний розпис Відділу затверджує міський голова.

6.4. Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється на основі діючого законодавства.

Секретар ради                                                              Т.В.Даценко