Додаток до розпорядження 
міського голови
від 26.06.2023 №56

Порядок
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Лохвицька міська рада та виконавчий комітет Лохвицької міської ради

1. Загальні положення.

1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Лохвицька міська рада та виконавчий комітет Лохвицької міської ради (далі – Порядок)розроблено на виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” з метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходяться у володінні Лохвицької міської ради та виконавчого комітету Лохвицької міської ради.

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є міська рада – це відображена та задокументована будь – якими засобами та на будь – яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання міською радою своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні міської ради та виконавчого комітету відповідно до її повноважень.


1.3. Доступ до інформації, розпорядником якої є міська рада та виконавчий комітет, забезпечується шляхом:

- систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Лохвицької міської ради в мережі інтернет;

- надання інформації за запитами на інформацію.


1.4. Відповідальною особою з питань забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні міського голови, є керуючий справами виконавчого комітету.

2. Оприлюднення інформації на офіційному веб – сайті.

2.1. На офіційному веб-сайті оприлюднюється публічна інформація, визначена в додатку.

2.2. Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня їх підписання міським головою.

2.3. Проекти рішень міської ради, виконавчого комітету що підлягають обговоренню в порядок та у спосіб, визначений законодавством України, а також положення, порядки, інші документи, що регламентують надання адміністративних послуг населенню міської ради, оприлюднюється за поданням розробників не пізніше 20 робочих днів до внесення їх на розгляд пленарного засідання сесії, засідання виконавчого комітету з метою їх прийняття.
Якщо розробником проекту рішення міської ради є виконавчий комітет, оприлюднення проекту рішення ради проводиться після схвалення його виконавчим комітетом.

2.4. Інформація про факти, що загрожує життю, здоров’ю та/або майну осіб і про заходи, що застосовуються у зв’язку з цим підлягає негайному оприлюдненню.
2.5. Інформація, що оприлюднюється повинна містити дату оприлюднення і дату її оновлення.

3. Надання інформації на запит.

3.1. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до міської ради та виконавчого комітету поштою, факсом, електронною поштою, а також письмові запити, реєструються провідним спеціалістом виконавчого комітету відповідно до функціональних обовязків. Запити, що надійшли усно чи передані по телефону, реєструються після внесення їх до бланку фіксації запиту встановленої форми (додається). Запити, подані в електронній формі, дублюються на паперових носіях. Запити, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, реєструються як запити, що надійшли поштою.

3.2. Реєстрація запитів проводиться в окремому журналі в день їх надходження. Запити, що надійшли після закінчення робочого дня або в неробочий день отримують реєстраційну дату надходження наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3.3. Зареєстрований запит невідкладно передається міському голові (в разі його відсутності – заступнику міського голови) для визначення виконавців, які готують інформацію на запит.

3.4. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”), не розглядаються, про що робиться відповідна відмітка на запиті (у бланку фіксації запиту) із зазначенням конкретних причин з посиленням на статтю закону.

3.5. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити начальник загального відділу виконкому, обов’язково зазначивши в запиті свої ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту осіб, яка його подала.
3.6. Згідно з резолюцією міського голови виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання міським головою відповіді на запит реєструється в загальному відділі і надсилається (передається) адресату у спосіб, зазначений у запиті. Письмова відповідь поштою направляється рекомендованим листом.

4. Терміни розгляду запитів на інформацію

4.1. Відповідь на запит на інформацію надсилається запитувачу загальним відділом виконкому не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
4.2. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ, інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надсилається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
4.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. З наявності такого обґрунтування відповідь на запит надається в термін, зазначений у запиті.

4.4. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошукову інформації серед значної кількості даних, виконавець звертається з письмовим проханням до міського голови щодо продовження строку розгляду запиту. Міський голова може продовжити строк розгляду запиту на термін запропонований виконавцем, але не більше 20 робочих днів. Про прийняте рішення направляється письмове повідомлення запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту

4.5. У разі, якщо міська рада чи виконавчий комітет не володють запитуваною інформацією, але їй відомо, хто нею володіє, запит переадресовується належному розпоряднику із супровідним листом з одночасним письмовим повідомленням про це запитувача. Термін відліку строку розгляду починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

5. Плата за надання інформації.

5.1. Інформація на запит надається безкоштовно у випадках:
- якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом не більше 10 сторінок;

- при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес;

- якщо міською радою не встановлено розміру плати за копіювання та друк.


5.2. У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копії документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати витрати на копіювання та друк в розмірі, встановленому міською радою. Відсутність оплати фактичних витрат на копіювання та друк є підставою для відмови у задоволенні запиту.
5.3. Порядок оплати фактичних витрат на копіювання та друк визначається окремою інструкцією.

6. Контроль за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

6.1. Керуючий справами виконавчого комітету здійснює контроль за:
- дотриманням терміну розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами та посадовими особами виконкому;
- за відправкою відповіді на запит у спосіб, визначений у запиті.
6.2. Датою фактичного виконання завдання з розгляду відповідного запиту є дата реєстрації у журналі обліку запитів надання виконавцем проекту відповіді.
6.3. У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу керуючий справами виконкому протягом одного робочого дня інформує міського голову (заступника міського голови) про цей факт для вжиття відповідних заходів.

Керуючий справами виконкому

Леонід ВЕРЕСКУН

Гід державних послуг. Банер