Посада

Посада

Прізвище, ім’я по-батькові

Телефон службовий

Електронна адреса

Начальник відділу

Папірненко Ольга Іванівна

(05356) 3-47-67

szotgl@ukr.net

Провідний спеціаліст

Дейнека Оксана Володимирівна

Провідний спеціаліст

Ястреба Олена Вікторівна

Провідний спеціаліст

Ємець Алла Андріївна

Провідний спеціаліст

Гусенко Тетяна Олексіївна

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

I. Загальні положення

1.1.Засновником відділу соціального захисту населення (далі – Відділ) є виконавчий комітет Лохвицької міської ради Миргородського району Полтавської області. Найменування: відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Лохвицької міської ради. Місце знаходження: 37000, Полтавська область, Миргородський район, м.Лохвиця, вулиця Перемоги, 19.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Положення про відділ та його структура, за пропозицією начальника відділу, затверджуються рішенням виконавчого комітету Лохвицької міської ради.

1.4. Відділ підпорядковується голові Лохвицької міської ради.

2. Основні завдання відділу

2.1. Забезпечення в межах своїх повноважень реалізації на території громади державних програм у сфері соціального захисту населення.

2.2 Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм та порядків соціального спрямування, проектів та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

2.3. Здійснення прийому громадян, надання їм консультацій та роз’яснень з питань соціального характеру, а також всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг.

3. Функції відділу

3.1. Здійснює прийом громадян з питань надання державних соціальних гарантій відповідно до законодавства України з використанням програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада».

3.2. Виконує перевірку електронних заяв від уповноважених осіб старостинського округу та передає на опрацювання до структурного підрозділу соціального захисту населення.

3.3. Забезпечує облік багатодітних сімей шляхом ведення їх обліку. Здійснює видачу посвідчень батькам та дітям з багатодітної сім’ї.

3.4. Організовує та забезпечує дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами.

3.5. Здійснює прийом громадян територіальної громади щодо надання соціальних послуг та приймає рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг.

3.6. Забезпечує захист персональних даних громадян, які отримують державні допомоги або соціальні виплати.

3.7. Веде облік окремих пільгових категорій осіб, які мають право на санаторно-курортне лікування, проводить роботу по організації санаторно-курортного оздоровлення.

3.8. Забезпечує надання адресної грошової допомоги окремим категоріям населення Лохвицької громади, за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.9. Здійснює відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги,  пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом пільговим категоріям громадян, компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

3.10. Забезпечує реалізацію державної гарантії на пільгове медичне забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.11. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення, спрямовану на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.

3.12. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції відділу.

3.13 Приймає участь у підготовці, в межах своєї компетенції, відповідних проектів розпоряджень та рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань надання соціального захисту.

3.14. Здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції.

3.15. Виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України,  або покладені на Відділ головою міської ради.

4. Відділ має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати за погодженням міського голови спеціалістів інших підрозділів для підготовки документів, а також для розробки та здійснення заходів, які проводяться Відділом.

4.3. Подавати на розгляд міської ради пропозиції з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.4. Скликати в установленому порядку наради та проводити семінари з питань, що належать до компетенції Відділу.

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноосібно.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за належне виконання покладених на Відділ завдань.

5.2.3. Звітує про роботу Відділу перед Лохвицькою міською радою та

депутатським корпусом не менше одного разу на рік, а на вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь-який час.

5.2.4. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань,

що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень виконавчого комітету та міської ради.

5.2.5. Розробляє посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь

їх відповідальності.

5.2.6. Надає пропозиції міському голові щодо заохочення, притягнення до

дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.

5.2.7. Несе персональну відповідальність за дотриманням працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, ділового етикету, правил та норм охорони праці, протипожежної безпеки.

5.2.8. Проводить особистий прийом громадян.  Готує обґрунтовані відповіді на звернення та скарги громадян з питань, що належать до його компетенції.

5.3. На період відсутності начальника Відділу (відпустка, хвороба, тощо) його обов’язки виконує посадова особа, визначена головою міської ради.

6. Заключні положення

6.1. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

6.2. Фінансування Відділу здійснюється за рахунок коштів бюджету міської ради.

 

Міський  голова                                                   Віктор Радько

Гід державних послуг. Банер